Programma

No 8:45 Reģistrācija, rīta kafija


9:30

Gads ar Koka dienām
Ervins Krauklis, arhitekts

Uzruna
Uģis Bratuškins, RTU Arhitektūras fakultātes dekāns


9:50

Veidojot mūsdienīgu un funkcionālu arhitektūru, kas sakņota kultūrvēsturiskajās vērtībās.
Kā būvēt vai nebūvēt Cēsīm?
Gunita Hjortenberga, arhitekte MAA Cand.Arch., B. Eng Dānija/Latvija


10:20

Kuldīgas stāsts
Kuldīgas pašvaldības pārstāvji


10:50

Jaunākais par koka izmantošanu vēsturiskās ēkās
Septiņi nāves grēki saistībā ar koka ēkām
Ko, būvējot jaunas, ilgtspējīgas koka ēkas, ir vērts mācīties no vēsturiskām ēkām?
Søren Vadstrup, arhitekts, Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas asociētais profesors, Dānija


11:20 Kafijas pauze


11:40 Latvijas koka būvniecības klasteris

“Island of Music” projekts Gruzijā
Aļesja Zvejniece, SIA Drive Eco valdes locekle

Koka māju ciemats Raiskumā
Raimonds Bondars, SIA HUS.LV ECO HOUSES valdes loceklis

Ziemassvētku vecīša ciemats Somijā
Miks Lukstiņš, SIA “Vudis”


12:25

Identitāte, mērķi un to sasniegšana
Mana pieredze koka būvniecības nozarē
Jānis Vanags, būvinženieris, sertificēts pasīvo ēku projektētājs; SIGA COVER AG Ziemeļeiropas Tehniskā departamenta vadītājs, Šveice/Latvija


13:00 Pusdienas


14:00

Kāpēc es būvēju no koka
Pekka Heikkinen, arhitekts, Aalto universitātes arhitektūras fakultātes Koka programmas vadītājs, profesors, Somija


14:30

Izaicinājumi Lietuvas laikmetīgajā koka arhitektūrā
Arnoldas Gabrenas, arhitekts, Viļņas Ģedimina universitātes asociētais profesors, Lietuva


15:00

Atpakaļ nākotnē – ar koka būvēm
Juri Troy, arhitekts, Austrija


15:30

Koka arhitektūra – “Studio Puisto Architects” pieredze
Willem van Bolderen, arhitekts, Aalto universitātes arhitektūras fakultātes Koka programmas pasniedzējs, arhitektu biroja Studio Puisto Architects Ltd. dibinātājs un partneris, Somija


16:00 Kafijas pauze


16:20

Koka ekspozīcijas koncepcija Dabas parkā Tērvetē
Kas darāms, lai nākotes Latvijā būvētu no koka?
Paneļdiskusiju ievada Rūdis Rubenis un Ritvars Krastiņš, arhitektūras maģistri

Kā to dara citur?
Diskusijā piedalās konferences lektori. Moderators Ervīns Krauklis. Iespējami pārsteigumi


16:50

Jaunumi no daudzstāvu Vekšes
Hans Andrén, Nordic Wooden Cities projekta koordinators, Växjö komūna, Zviedrija


17:20

Koka dizaina prototipu darbnīcas un SPP darbnīcas “Mantojums ir manta” rezultātu prezentācijas.
Radīts Cēsīs. Produktu prezentācijas un Koka dienu lektoru apbalvošana


17:55 Koka dienas turpinās –

notikumu programma 2018. gadam


18:00 Konferences noslēgums


lejupielādē .pdf (latviešu valodā)

Programme

From 8:45 Registration, morning coffee


9:30

A year with Wood Days
Ervins Krauklis, architect

Address
Uģis Bratuškins, Dean of Faculty of Architecture, Riga Technical University


9:50

Creating contemporary and functional architecture that is rooted in cultural heritage values.
How to build or not to build in Cēsis?
Gunita Hjortenberga, architect MAA Cand.Arch., B. Eng, Denmark/Latvia


10:20

The story of Kuldīga
Representatives of Kuldīga Municipality Latvia


10:50

New knowledge about wood, timber and wood constructions in historic buildings
The seven deadly sins for wooden houses
How new sustainable buildings in wood can learn from historic buildings
Søren Vadstrup, architect, associate professor at the The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark


11:20 Coffee break


11:40 Latvijas koka būvniecības klasteris

"Island of Music" in Georgia
Aļesja Zvejniece, Drive Eco Ltd., member of the board

A village of timber houses in Raiskums
Raimonds Bondars, HUS.LV ECO HOUSES Ltd., member of the board

Santa’s village in Finland
Miks Lukstiņš, Vudis Ltd., Fixman Ltd., founding partner


12:25

Identity, goals and achievements
My experience in wood construction

Jānis Vanags, civil engineer, certified Passive house designer; SIGA COVER AG, head of application engineering Northern Europe, Switzerland/Latvia


13:00 Lunch


14:00

Why I build in wood
Pekka Heikkinen, architect, professor of Wood Architecture and director of the Wood Program at Aalto University, Helsinki, Finland


14:30

Realities of contemporary wooden architecture in Lithuania
Arnoldas Gabrenas, Dr.Arch., Associate Professor at Vilnius Gediminas Technical University Lithuania


15:00

Back to the future – with timber structures
Juri Troy, M. Arch Austria


15:30

Studio Puisto: Key projects in Wood
Willem van Bolderen, architect, educator at the Wood Program at Aalto University’s Department of Architecture, founding partner of Studio Puisto Architects Ltd., Finland


16:00 Coffee break


16:20

The concept of timber exposition in Tērvete Nature Park
What can be done to promote building with wood in Latvia?
A panel discussion with an introduction by Rūdis Rubenis, M. Arch and Ritvars Krastiņš, M. Arch., Latvia

How is it done elsewhere?
A discussion featuring conference speakers and moderated by Ervins Krauklis. Surprises possible.


16:50

News from multi-storey Växjö
Hans Andrén, Nordic Wooden Cities project coordinator, Växjö commune, Sweden


17:20

Presentation of the results attained by the Wood Design Prototype Workshop and the SPP workshop ‘Mantojums ir manta! / A legacy is valuable!’
Radīts Cēsīs / Created in Cēsis. Product presentations and recognition of lecturers


17:55 Conference summary

Announcement of the Wood Days programme for May 4 and 5


18:00 Conference closing


download .pdf (english)

Norises vieta

Vidzemes koncertzāle Cēsis

Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101

Scroll to top